50 firm i 20-lecie Związku Polskich Armatorów Śródlądowych

Związek Polskich Armatorów Śródlądowych powstał z inicjatywy firm armatorskich 29 maja 1996 roku. ZPAŚ jest dobrowolną organizacją pracodawców, zrzeszającą armatorów żeglugi śródlądowej. Siedzibą związku i jego władz jest miasto Szczecin.

Aktualnie w związku zrzeszonych jest ponad 50 firm zajmujących się żeglugą śródlądową.

ZPAŚ jest także członkiem Europejskiej Organizacji Armatorów Śródlądowych ESO.

Celem związku jest kształtowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi polskiej żeglugi śródlądowej.

Do najważniejszych zadań Związku należą:

– integracja polskich przewoźników śródlądowych i eksploatujących złoża naturalne na rzekach i akwenach;
– ochrona interesów armatorów w polityce wewnętrznej kraju;
– ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w związku członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników, innych instytucji, związków i organizacji handlowych;
– reprezentowanie interesów zrzeszonych w związku członków wobec organizacji międzynarodowych,
– inicjowanie i promocja współpracy wśród członków w zakresie generalnych zasad polityki żeglugowej, prawnej, techniczne i dokumentacyjnej dotyczącej żeglugi śródlądowej, wspieranie działalności związanej z regulacją, pogłębianiem dróg wodnych oraz pozyskiwaniem surowców;
– ułatwianie i wymiana doświadczeń i opinii przez organizowanie spotkań, konsultacji i konferencji, tworzenie sekcji branżowych;
– działanie na rzecz unifikacji dokumentów żeglugowych;
– współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców w kraju i za granicą oraz organizacjami gospodarczymi;
– pozyskiwanie i przekazywanie zrzeszonym członkom informacji o sytuacji rynkowej;
– rekomendowanie swoich członków wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz instytucji i organizacji;
– opiniowanie projektów prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej, obrotu portowo-śródlądowego, zatrudnienia we flocie śródlądowej, warunków pracy na statkach, dokonywanie ocen funkcjonowania prawa i występowanie z wnioskami o podjęcie prac ustawodawczych w powyższym zakresie.

Związek Polskich Armatorów Śródlądowych
ul. Bulwar Beniowskiego 5
70-642 Szczecin
Tel. 91 433 34 90, kom. 503 190 299
biuro@armatorzy.com.pl
www.armatorzy.com.pl

Fot. Żegluga Wiślana