Co dalej z Raciborzem? Zadanie na dziś: zabezpieczenie placu budowy

Na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach opublikowano oświadczenie o powiadomieniu o odstąpieniu od umowy z wykonawcą Zbiornika Racibórz Dolny. Sprawę szeroko komentują media. Zadaniem numer jeden staje się zabezpieczenie placu budowy. Póki co, spółka Dragados SA Oddział w Polsce, nie zajmuje oficjalnego stanowiska.

„Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pełniący w imieniu Skarbu Państwa rolę Inwestora dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” informuje, że dn. 14.10.2016 r. jako Zamawiający powiadomił o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy nr ORFPP A1-1 zawartej w dniu 18 czerwca 2013 r. z DRAGADOS S.A.” – czytamy na stronie RZGW w Gliwicach.

Dalej: „Niniejsza decyzja została podyktowana brakiem możliwości ukończenia Kontraktu przez Wykonawcę w założonym terminie i akceptowalnych kosztach, brakiem możliwości efektywnej współpracy z Wykonawcą, przebiegającej z dochowaniem należytej staranności, poszanowaniem przepisów prawa powszechnego, wzajemnych zobowiązań oraz zasad właściwej współpracy przy realizacji Inwestycji przez Wykonawcę.

Powyższe okazało się konieczne, również dlatego, że pomimo wyczerpania przez Zamawiającego katalogu działań naprawczych, mających na celu wsparcie Wykonawcy w ukończeniu Kontraktu (w toku realizacji inwestycji napotkano obiektywne przeszkody), DRAGADOS S.A. swoją postawą jednoznacznie wskazał na brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywiązania się z realizacji Kontraktu.

Jednocześnie RZGW w Gliwicach informuje, że przyszłość inwestycji nie jest zagrożona. Wdrażane są działania, mające na celu zabezpieczenie placu budowy oraz czynione są procedury wyboru nowego Wykonawcy.

RZGW informuje zarazem, iż interes Skarbu Państwa jest należycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki oraz gwarancji właściwego wykonania umowy.” (źródło)

Wcześniej, 11.08.2016 r., ze strony Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dowiedzieliśmy się, że ta nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – reprezentującego Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 11.930.888, 22 zł. w okresie od września 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. przez Dragados SA Oddział w Polsce przy realizacji inwestycji Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim, tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk przy zast. art. 11 § 2 kk.

W sprawie analizowany jest również watek dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli hydrotechnicznej w postaci tegoż zbiornika przeciwpowodziowego. , tj. czynu z art. 164 § 1 kk.

Postępowanie zostało wszczęte postanowieniem z 19 maja 2016 r. i jest powierzone do prowadzenia Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Dyrektora ZGW w Gliwicach. Wskazał on, że spółka Dragados SA Oddział w Polsce prowadząca prace budowlane w ramach inwestycji Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze działała niezgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi. W szczególności miało to dotyczyć użycia innego niż wymagany kruszywa wbudowanego w korpus nasypów zbiornika, gdyż granulacja użytego materiału jest większa niż 100 mm. Zdaniem zawiadamiającego doszło do poświadczenia nieprawdy odnośnie parametrów uziarnienia ustalonych dla kruszywa alternatywnego. Użycie kruszywa o niedopuszczalnych parametrach może mieć istotny wpływ na stabilność wybudowanych nasypów. W marcu 2016 r. zostały wykonane przez inwestora badania sprawdzające materiału wbudowanego w korpusy zapór , które wykazały że nadziarno występuje w 95 % prób.

Obecnie postępowanie jest w toku, nikomu nie przedstawiono zarzutów.” (źródło)

Spółka Dragados SA Oddział w Polsce nie wydała oświadczenia w sprawie (19.10.2016).

Opr. Sah

Fot. programodra.pl